تماس با ما

فقط می خواهید یاد بگیرید چگونه قرعه کشی کنید؟ آیا می ترسید یا نمی دانید چگونه شروع کنید؟ یا شک دارید که موفق شوید. نقاشی در کودکی، به "مدرسه هنر" رفت، اما سال ها رها شد؟ دوست دارم با روحت کاری پیدا کنم که سرت را راحت کنم؟ همچنین امکان یادگیری رایگان درس طراحی از Art Plays، که راه بسیار خوبی برای امتحان کردن یا بازگشت به سرگرمی فراموش شده شما هستند.

Art Plays بستری برای آموزش طراحی، نقاشی آنلاین و کمک به هنرمندان برای یافتن ایده های طراحی است. ما کنجکاو هستیم و دوست داریم الهام بگیریم. برای اطمینان از اینکه ماهیت کار ما منتقل می شود، بدون الهام گرفتن از خلاقانه به روشمند ترجمه می کنیم. ما همیشه به سراغ هنرمندان می رویم و از کمک به تازه واردان امتناع نمی کنیم، به آنها کمک می کنیم خود را باور کنند و به خود اجازه خلق کنند!